Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo Natisni

 


Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, znanstvena revija za didaktiko in metodike, objavlja članke, ki so razvrščeni v kategoriji znanstveni članek in strokovni članek.

Kategorijo članka predlaga avtor, končno presojo pa na osnovi strokovnih recenzij opravi uredništvo oziroma odgovorni urednik. Članki, ki so objavljeni, so recenzirani.

Avtorje prosimo, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih člankov upoštevajo naslednja navodila:

1. Članke v tiskani obliki z vašimi podatki in povzetkom v skladu z navodili pošiljajte na naslov:

Uredništvo revije Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja
Belokranjska cesta 52 (p.p. 124)
8000 Novo mesto
Slovenija


Članke sprejemamo v slovenskem in angleškem jeziku, glede na aktualnost in znanstvenost pa objavljamo tudi članke v hvraškem oziroma srbskem jeziku. Pošljete nam jih lahko tudi po elektronski pošti na spletni naslov uredništva. Prejetega gradiva ne vračamo. Za točnost in verodostojnost podatkov odgovarja avtor.

2. Članek s povzetkom priložite na ustreznem mediju (disketa ali CD). Ime datoteke članka naj bo priimek avtorja ali naslov članka - kar naj bo tudi jasno označeno tudi na poslanem podatkovnem mediju. Članek naj bo napisan z urejevalnikom besedil Microsoft Word. V primeru, da nam članek posredujete izključno v elektronski obliki, nam morate poslani material posredovati tudi v PDF obliki.

3. Znanstveni članki lahko obsegajo do 30.000 znakov s predsledki (brez razširjenega povzetka). Priporočeno je, da je napisan v skladu z IMRAD strukturo.

4. Vsak članek naj ima na posebnem listu naslovno stran, ki vsebuje ime in priimek avtorja, leto rojstva, domači naslov, številko telefona, naslov članka, akademski in strokovni naslov, naslov ustanove, kjer je zaposlen in elektronski naslov. V primeru, da je avtorjev več, se na list napiše zahtevane podatke za vsakega avtorja posebej. Vodilni avtor mora biti med avtorji napisan na prvem mestu.

5. Znanstveni in strokovni članki, ne glede na jezik, morajo imeti povzetek v slovenskem in v angleškem jeziku v obsegu od 1.000 do 1.200 znakov s presledki. Povzetek in ključne besede naj bodo napisani na začetku članka. Priložiti je treba tudi razširjeni povzetek v obsegu 10.000 do 15.000 znakov s presledki v angleškem jeziku. V primeru, da je članek napisan v angleškem (ali kakšnem drugem) tujem jeziku, pa je potrebno priložiti razširjen povzetek v obsegu okrog 10.000 znakov s presledki v slovenskem jeziku.

6. Tabele in slike naj bodo vključene v besedilu smiselno, kamor sodijo. Slike naj bodo priložene kot samostojne datoteke v ustreznem slikovnem (JPG, PNG), oziroma vektorskem (EPS, PDF) zapisu v ločljivosti vsaj 600 pik na palec (oziroma v obliki, ki bo primerna za ustrezno nadaljnjo tehnično pripravo ali dodelavo za tisk). Na gradivo, ki ne zadošča minimalnim zahtevam, posebej ne opozarjamo in ga v končni tehnični pripravi zaradi neustreznosti izpustimo. V primeru, da so v članku vključene tudi tabele, morajo biti članku priložene posebej z vsemi potrebnimi podatki (Excel tabele).

7. Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev. Pri citiranju, povzemanju in navajanju literature priporočamo upoštevanje standarda APA (American Psychological Association) in sicer na naslednji način:
Za knjige: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, kraj, založba.
Primer: Novak, H. (2020). Projektno učno delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Za članke v revijah: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov revije, letnik, številka, strani.
Primer: Strmčnik, F. (2020). Reševanje problemov kot posebna učna metoda. Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, 12(5), 3-12.
Za članke v zbornikih: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov članka, podatki o knjigi ali zborniku, strani.
Primer: Razdevšek Pučko, C. (2020). Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti. V: Tancer, M. (ur.). Stoletnica rojstva Gustava Šiliha. Maribor: Pedagoška fakulteta, 234-247.

8. Vključevanje reference v tekst: Če gre za točno navedbo, napišemo v oklepaju priimek avtorja, leto izdaje in stran (Kroflič, 2020, str. 15). Če pa gre za splošno navedbo, stran izpustimo (Kroflič, 2020).

9. V primeru spletnih referenc je obvezno navajanje točne spletne strani skupaj z imenom dokumenta ter datumom povzema informacije. Primer: Brcar, P. (2020). Kako poskrbeti za zdravje šolarjev. Inštitut za varovanje zdravja RS. Dostopno na: http://www.sigov.si/ivz/vsebine/zdravje.pdf (pridobljeno 25. 11. 2021).

Za vsa dodatna pojasnila ter informacije glede priprave in objave člankov, za katere menite, da niso zajeta v navodilih, se obrnite na glavnega in odgovornega urednika. Za splošnejše informacije ter tehnično pomoč pri pripravi prispevka pa se lahko obrnete na uredništvo oziroma na naš elektronski naslov info@pedagoska-obzorja.si.

Procedura vsakega prispevka, od prejema do objave in izzida v tiskani izdaji naše revije je dogotrajna in zahtevna. Kljub naši pedantnosti in vloženem trudu pa lahko vseeno pride tudi do kakšnih napak. Prosimo, da nas na ugotovljene napake opozorite!

Revijo izdajamo že 38 let z veliko veselja in truda. Novejše zahteve različnih indeksov, v katere je naša revija vključena, zahtevajo veliko dodatnega dela, predvsem prevodov (v angleški jezik), lektoriranje, korigiranja ipd. Ker smo majhna založba vso uredniško in tehnično delo opravljamo voluntersko (brezplačno). Seveda prav vsega potrebnega dela ne moremo opraviti sami, zato potrebujemo tudi zunanje sodelavce, ki svoje storitve opravljajo na trgu po tržnih cenah. Tako vse prihodke od naročnine, ki je za nas glavni vir prihodka, v celoti porabimo izključno za naraščujoče stroške izdajanja naše znanstvene revije ter višanje kakovosti izdajanja same revije.

Žal že leta opažamo splošno zmanjševanje zanimanja za periodični tisk ter knjige na sploh, kar seveda izdajanje revije dodatno zelo otežuje. Ker prav vsak naročnik pripomore z svojo naročnino delček potrebnega za izhajanje naše revije je za nas vsak naročnik zelo dragocen. Tako Vas pozivamo, da v duhu ohranitve slovenskih znanstvenih revije, naročate in predvsem berete znanstvene revije in s tem bogatite ter ohranjate slovenski jezik, našo kulturo in lastno pamet. V nasprotnem primeru slovenskih znanstvenih in strokovnih revij sicer kmalu ne bo več.

     
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2023