Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Strokovna didaktična literatura Zborniki znanstvenih posvetov Druga strokovna literatura Mladinska literatura Pošljite nam elektronsko sporočilo  

DIDAKTIKA

Marjan Blažič, Milena Ivanuš Grmek, Martin Kramar, France Strmčnik
ISBN: 961-90952-3-5
Format in obseg: B5 / 426 strani

Visokošolski učbenik Didaktika skupine tvorcev novejše slovenske didaktike predstavlja najcelovitejši pregled in tudi najpopolnejši vpogled v to strokovno disciplino. Učbenik pokriva vsa področja pouka, učnega procesa in vsebine prek didaktičnih načel in metodike izobraževalnega procesa. Prav gotovo obvezna literatura vsakega resnega pedagoškega delavca, ki se vsakodnevno srečuje z šolsko problematiko.<


IZBRANA POGLAVJA IZ DIDAKTIKE

Barica Marentič Požarnik
ISBN: 86-81379-14-3
Format in obseg: B5 / 164 strani

Obsežno prvo poglavje obravnava problematiko operativnega oblikovanja vzgojno-izobraževalnih smotrov za uspešnejši pouk in navaja številne primere učnih ciljev za posamezna predmetna področja. Natančneje je opisana metodologija določanja učnih ciljev za kognitivno (spoznavno), konativno (vzgojno) in psihomotorično področje. Drugo poglavje utemeljuje učno diferenciacijo in individualizacijo, tretje razčlenjuje problemski pouk, četrto pa podaja teoretična izhodišča in ustrezne praktične aplikacije programiranega pouka kot pojavne oblike kibernetične didaktike.


UVOD V DIDAKTIKO MEDIJEV

Marjan Blažič
ISBN: 961-90335-3-1
Format in obseg: B5 / 154 strani

Gradivo predstavlja prispevek k oblikovanju in razumevanju področja didaktike medijev, ki je pri nas še v nastajanju. V obsežnem delu obravnava problem prenosa didaktičnih funkcij od personalnih na nepersonalne medije in vlogo učnih medijev v okviru polifaktorskega razumevanja pouka. Natančneje identificira in analizira določilnice izbire in uporabe učnih medijev ter izpostavi didaktične vidike uporabe vizualnih in avditivnih medijev ter konkretne algoritme za uporabo videa v izobraževanju.


MEDIJI V IZOBRAŽEVANJU

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA
ISBN: 961-90952-5-1
Format in obseg: B5 / 569 strani

Zbornik 98 znanstvenih člankov nam predstavlja najcelovitejši vpogled v sodobno teorijo in prakso uporabe sodobnih in razširjenih medijev v izobraževanju, primeri iz prakse z praktičnimi napotki pa tudi analize, sklepi ter rezultati dolgoletnih preučevanj njene uporabe. Zbornik je izbor najboljših prispevkov mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je pod naslovom Mediji v izobraževanju potekal v drugi polovici leta 2004 v Novem mestu.


RAZSEŽNOSTI KOMUNIKACIJE

Marjan Blažič
ISBN: 961-6309-22-6
Format in obseg: B5 / 174 strani

Komunikacije je bila vedno osnova vsakega učinkovitega dela in razvoja od pradavnine naprej. Brez najosnovnejših privin komunikacije bi se človeška vrsta izgubila v družini sesalcev, v kateri prav z njeno pomočjo kraljuje na zemeljski obli. Prav zaradi te fundamentalnosti je dobro razumevanje pomena in tudi načinov komunikacije temelj delovne uspešnosti vsakega posameznika. Sodobni hiter tehnični razvoj in poplava zelo različnih informacij, ki so posledica komunikacije, nas sili v poglobljeno razumevanje učinkov komunikacije. In to je prav tisto, kar nam monografija Razsežnosti komunikacije na razumljiv način z mnogo teoretičnimi in praktičnimi primeri zelo učinkovito poda.


IGRA - GIB - USTVARJANJE - UČENJE

Breda Kroflič, Dora Gobec
ISBN: 86-81379-12-7
Format in obseg: B5 / 139 strani

Gradivo vsebuje metodične napotke za vzgojno delo na področju gibalne in plesne vzgoje. Priročnik predstavlja sintezo t eoretičnih izhodišč in praktičnih izkušenj. Zastavljen je tako, da bo dobrodošel vzgojiteljem, ki jim je plesna vzgoja eno od področij oblikovanja otrok, kakor tudi učiteljem v nižjih razredih osnovne šole in učiteljem v šolah in zavodih s prilagojenim programom. Oporo za svoje delo bodo v knjigi našli tudi v plesni smeri zahtevneje iščoči mentorji. Avtorica je posebno pozornost namenila problematiki ustvarjanja z gibanjem, sprostitveni funkciji gibanja in gibalnega ustvarjanja, oblikam in metodam plesne vzgoje, komunikaciji in govoru v ustvarjalnih gibalnih dejavnostih ter metodi ustvarjalnega giba v vzgoji za mir.


OPISNO OCENJEVANJE

Teoretična izhodišča in praktični napotki za opisovanje dosežkov pri posameznih predmetih
ISBN: 86-81379-17-8
Format in obseg: B5 / 183 strani

Priročnik utemeljuje potrebo po spremembi ocenjevanja v današnji šoli s poudarkom na razredni stopnji. Prikaže nam področje opisnega preverjanja in ocenjevanja v tuji šolski praksi ter razčleni novo paradigmo ocenjevanja, kakor tudi njene sestavine. Posebna pozornost je posvečena metodološkim vidikom opisnega ocenjevanja, ki mora temeljiti na objektivnih ugotovitvah. Natančno so predstavljeni načini in oblike opisnega ocenjevanja za posamezna predmetna področja. Delo prinaša poleg teoretičnih osnov tudi številne metodične napotke za izvajanje procesa opisnega ocenjevanja.

 
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009