Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Strokovna didaktična literatura Zborniki znanstvenih posvetov Druga strokovna literatura Mladinska literatura Pošljite nam elektronsko sporočilo  

DIDAKTIKA

Marjan Blažič, Milena Ivanuš Grmek, Martin Kramar, France Strmčnik
ISBN: 961-90952-3-5
Format in obseg: B5 / 426 strani

Visokošolski učbenik Didaktika skupine tvorcev novejše slovenske didaktike predstavlja najcelovitejši pregled in tudi najpopolnejši vpogled v to strokovno disciplino. Učbenik pokriva vsa področja pouka, učnega procesa in vsebine prek didaktičnih načel in metodike izobraževalnega procesa. Prav gotovo obvezna literatura vsakega resnega pedagoškega delavca, ki se vsakodnevno srečuje z šolsko problematiko.<


IZBRANA POGLAVJA IZ DIDAKTIKE

Barica Marentič Požarnik
ISBN: 86-81379-14-3
Format in obseg: B5 / 164 strani

Obsežno prvo poglavje obravnava problematiko operativnega oblikovanja vzgojno-izobraževalnih smotrov za uspešnejši pouk in navaja številne primere učnih ciljev za posamezna predmetna področja. Natančneje je opisana metodologija določanja učnih ciljev za kognitivno (spoznavno), konativno (vzgojno) in psihomotorično področje. Drugo poglavje utemeljuje učno diferenciacijo in individualizacijo, tretje razčlenjuje problemski pouk, četrto pa podaja teoretična izhodišča in ustrezne praktične aplikacije programiranega pouka kot pojavne oblike kibernetične didaktike.


UVOD V DIDAKTIKO MEDIJEV

Marjan Blažič
ISBN: 961-90335-3-1
Format in obseg: B5 / 154 strani

Gradivo predstavlja prispevek k oblikovanju in razumevanju področja didaktike medijev, ki je pri nas še v nastajanju. V obsežnem delu obravnava problem prenosa didaktičnih funkcij od personalnih na nepersonalne medije in vlogo učnih medijev v okviru polifaktorskega razumevanja pouka. Natančneje identificira in analizira določilnice izbire in uporabe učnih medijev ter izpostavi didaktične vidike uporabe vizualnih in avditivnih medijev ter konkretne algoritme za uporabo videa v izobraževanju.


VELIKA DIDAKTIKA

Jan Amos Komensky
ISBN: 86-81379-15-1
Format in obseg: B5 / 196 strani

To znamenito delo, ki je nastalo v 17. stoletju, še danes predstavlja temelj didaktično-metodičnih razmišljanj in osnovo za razumevanje zunanje in notranje organizacije šole. Monografija ponuja neizčrpen vir idej za današnjega razmišljujočega pedagoga. Vodilo avtorja je bilo prizadevanje, da bi izboljšal pouk in ga preoblikoval v privlačnejšega in kvalitetnejšega. Zgodovinski razvoj didaktike je bil v tolikšni meri pod vplivom Komenskega, da še danes težko najdemo sodobno didaktično idejo, ki bi v taki ali drugačni obliki ne bila prisotna že pri njem.
Spremno študijo je napisal prof. dr. Vlado Schmidt.


EMIL ALI O VZGOJI

Jean Jacques Rousseau
ISBN: 961-90335-2-3
Format in obseg: B5 / 200 strani

Jean Jacques Rousseau je s svojim sijajnim pisateljskim slogom, s svojo čustveno in domišljijsko naravo ter fanatično privrženostjo svojim idejnim zamislim vplival na pedagoško misel 18. stoletja. Narava in svoboda sta temelja njegovih fizioloških, socioloških, političnih in pedagoških nazorov. Rousseau je močno vplival na pedagogiko njegovega časa in prihodnosti, saj se je s svojimi pedagoškimi nazori krčevito upiral sholastični učnovzgojni okostelosti v vsebini in metodah pouka ter se navduševal za vzgojni demokratizem. Njegovo izrazito psihološko pojmovanje načela, da naj bo vzgoja v skladu z naravo, njegova zahteva po povezovanju pouka z otrokovo okolico in izkustvi, z njegovim življenjem, njegovo poudarjanje otrokove dejavnosti, psihološko razvojne vloge učnega gradiva, nege čutil in roke, navduševanje za realistično izobrazbo, telesno in delovno vzgojo, za vzgojo človeka, kaže na njegovo iskreno spoštovanje otrokove osebnosti. Rousseau je dobro poznal odnos med družbo in vzgojo ter ostro razlikoval obravnavo pedagoških vprašanj glede na vrsto družbe. V tem pogledu so njegove misli aktualne tudi danes.

 
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, maj 2009