Logotip podjetja
 

Pedagoška obzorja d.o.o.
Belokranjska cesta 52
8000 Novo mesto
Id. št. za DDV: SI46332715

Breg, najlepši in najstarejši del Novega mesta

Predstavitev firme Od vrtca do doktorata Izdaja strokovne literature Revija Pedagoška obzorja Pišite nam
Strokovna didaktična literatura Zborniki znanstvenih posvetov Druga strokovna literatura Mladinska literatura Pošljite nam elektronsko sporočilo  

DIDAKTIKA

Marjan Blažič, Milena Ivanuš Grmek, Martin Kramar, France Strmčnik
ISBN: 961-90952-3-5
Format in obseg: B5 / 426 strani

Visokošolski učbenik Didaktika skupine tvorcev novejše slovenske didaktike predstavlja najcelovitejši pregled in tudi najpopolnejši vpogled v to strokovno disciplino. Učbenik pokriva vsa področja pouka, učnega procesa in vsebine prek didaktičnih načel in metodike izobraževalnega procesa. Prav gotovo obvezna literatura vsakega resnega pedagoškega delavca, ki se vsakodnevno srečuje z šolsko problematiko.<


RAZPRODANO!

IZBRANA POGLAVJA IZ DIDAKTIKE

Barica Marentič Požarnik
ISBN: 86-81379-14-3
Format in obseg: B5 / 164 strani

Obsežno prvo poglavje obravnava problematiko operativnega oblikovanja vzgojno-izobraževalnih smotrov za uspešnejši pouk in navaja številne primere učnih ciljev za posamezna predmetna področja. Natančneje je opisana metodologija določanja učnih ciljev za kognitivno (spoznavno), konativno (vzgojno) in psihomotorično področje. Drugo poglavje utemeljuje učno diferenciacijo in individualizacijo, tretje razčlenjuje problemski pouk, četrto pa podaja teoretična izhodišča in ustrezne praktične aplikacije programiranega pouka kot pojavne oblike kibernetične didaktike.


RAZPRODANO!

UVOD V DIDAKTIKO MEDIJEV

Marjan Blažič
ISBN: 961-90335-3-1
Format in obseg: B5 / 154 strani

Gradivo predstavlja prispevek k oblikovanju in razumevanju področja didaktike medijev, ki je pri nas še v nastajanju. V obsežnem delu obravnava problem prenosa didaktičnih funkcij od personalnih na nepersonalne medije in vlogo učnih medijev v okviru polifaktorskega razumevanja pouka. Natančneje identificira in analizira določilnice izbire in uporabe učnih medijev ter izpostavi didaktične vidike uporabe vizualnih in avditivnih medijev ter konkretne algoritme za uporabo videa v izobraževanju.


RAZPRODANO!

MEDIJI V IZOBRAŽEVANJU

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA
ISBN: 961-90952-5-1
Format in obseg: B5 / 569 strani

Zbornik 98 znanstvenih člankov nam predstavlja najcelovitejši vpogled v sodobno teorijo in prakso uporabe sodobnih in razširjenih medijev v izobraževanju, primeri iz prakse z praktičnimi napotki pa tudi analize, sklepi ter rezultati dolgoletnih preučevanj njene uporabe. Zbornik je izbor najboljših prispevkov mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je pod naslovom Mediji v izobraževanju potekal v drugi polovici leta 2004 v Novem mestu.


RAZPRODANO!

NADARJENI - IZKORIŠČEN ALI PREZRT POTENCIAL

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA
ISBN: 961-90952-4-3
Format in obseg: B5 / 566 strani

Zbornik 76 znanstvenih člankov nam predstavlja najcelovitejši vpogled v sodobno teorijo in prakso problematike nadarjenosti. V njem so zbrani najboljši prispevki mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je pod naslovom Nadarjeni - izkoriščen ali prezrt potencial potekal konec leta 2003. Članki so razvrščeni v štiri raziskovalne sklope in sicer: predšolski nadarjeni otroci, identifikacija in edukacija nadarjenih, alternativne oblike dela z nadarjenimi ter razvoj posebnih nadarjenosti in talentiranosti.


RAZPRODANO!

NADARJENI MED TEORIJO IN PRAKSO

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA
ISBN: 961-90952-2-7
Format in obseg: B5 / 462 strani

Zbornik 56 izvirnih znanstvenih člankov nam predstavlja aktualen pogled na problematiko nadarjenosti med teorijo in prakso. V njem so zbrani najboljši prispevki mednarodnega znanstvenega simpozija, ki je pod naslovom Nadarjeni med teorijo in prakso potekal v letu 2001. Članki so razvrščeni v tri raziskovalne sklope in sicer: koncepti in modeli nadarjenosti, identifikacija nadarjenih in socialno okolje ter edukacija nadarjenih.


RAZPRODANO!

VELIKA DIDAKTIKA

Jan Amos Komensky
ISBN: 86-81379-15-1
Format in obseg: B5 / 196 strani

To znamenito delo, ki je nastalo v 17. stoletju, še danes predstavlja temelj didaktično-metodičnih razmišljanj in osnovo za razumevanje zunanje in notranje organizacije šole. Monografija ponuja neizčrpen vir idej za današnjega razmišljujočega pedagoga. Vodilo avtorja je bilo prizadevanje, da bi izboljšal pouk in ga preoblikoval v privlačnejšega in kvalitetnejšega. Zgodovinski razvoj didaktike je bil v tolikšni meri pod vplivom Komenskega, da še danes težko najdemo sodobno didaktično idejo, ki bi v taki ali drugačni obliki ne bila prisotna že pri njem.
Spremno študijo je napisal prof. dr. Vlado Schmidt.


RAZPRODANO!

EMIL ALI O VZGOJI

Jean Jacques Rousseau
ISBN: 961-90335-2-3
Format in obseg: B5 / 200 strani

Jean Jacques Rousseau je s svojim sijajnim pisateljskim slogom, s svojo čustveno in domišljijsko naravo ter fanatično privrženostjo svojim idejnim zamislim vplival na pedagoško misel 18. stoletja. Narava in svoboda sta temelja njegovih fizioloških, socioloških, političnih in pedagoških nazorov. Rousseau je močno vplival na pedagogiko njegovega časa in prihodnosti, saj se je s svojimi pedagoškimi nazori krčevito upiral sholastični učnovzgojni okostelosti v vsebini in metodah pouka ter se navduševal za vzgojni demokratizem. Njegovo izrazito psihološko pojmovanje načela, da naj bo vzgoja v skladu z naravo, njegova zahteva po povezovanju pouka z otrokovo okolico in izkustvi, z njegovim življenjem, njegovo poudarjanje otrokove dejavnosti, psihološko razvojne vloge učnega gradiva, nege čutil in roke, navduševanje za realistično izobrazbo, telesno in delovno vzgojo, za vzgojo človeka, kaže na njegovo iskreno spoštovanje otrokove osebnosti. Rousseau je dobro poznal odnos med družbo in vzgojo ter ostro razlikoval obravnavo pedagoških vprašanj glede na vrsto družbe. V tem pogledu so njegove misli aktualne tudi danes.


RAZPRODANO!

RAZSEŽNOSTI KOMUNIKACIJE

Marjan Blažič
ISBN: 961-6309-22-6
Format in obseg: B5 / 174 strani

Komunikacije je bila vedno osnova vsakega učinkovitega dela in razvoja od pradavnine naprej. Brez najosnovnejših privin komunikacije bi se človeška vrsta izgubila v družini sesalcev, v kateri prav z njeno pomočjo kraljuje na zemeljski obli. Prav zaradi te fundamentalnosti je dobro razumevanje pomena in tudi načinov komunikacije temelj delovne uspešnosti vsakega posameznika. Sodobni hiter tehnični razvoj in poplava zelo različnih informacij, ki so posledica komunikacije, nas sili v poglobljeno razumevanje učinkov komunikacije. In to je prav tisto, kar nam monografija Razsežnosti komunikacije na razumljiv način z mnogo teoretičnimi in praktičnimi primeri zelo učinkovito poda.


RAZPRODANO!

IGRA - GIB - USTVARJANJE - UČENJE

Breda Kroflič, Dora Gobec
ISBN: 86-81379-12-7
Format in obseg: B5 / 139 strani

Gradivo vsebuje metodične napotke za vzgojno delo na področju gibalne in plesne vzgoje. Priročnik predstavlja sintezo t eoretičnih izhodišč in praktičnih izkušenj. Zastavljen je tako, da bo dobrodošel vzgojiteljem, ki jim je plesna vzgoja eno od področij oblikovanja otrok, kakor tudi učiteljem v nižjih razredih osnovne šole in učiteljem v šolah in zavodih s prilagojenim programom. Oporo za svoje delo bodo v knjigi našli tudi v plesni smeri zahtevneje iščoči mentorji. Avtorica je posebno pozornost namenila problematiki ustvarjanja z gibanjem, sprostitveni funkciji gibanja in gibalnega ustvarjanja, oblikam in metodam plesne vzgoje, komunikaciji in govoru v ustvarjalnih gibalnih dejavnostih ter metodi ustvarjalnega giba v vzgoji za mir.


RAZPRODANO!

OPISNO OCENJEVANJE

Teoretična izhodišča in praktični napotki za opisovanje dosežkov pri posameznih predmetih
ISBN: 86-81379-17-8
Format in obseg: B5 / 183 strani

Priročnik utemeljuje potrebo po spremembi ocenjevanja v današnji šoli s poudarkom na razredni stopnji. Prikaže nam področje opisnega preverjanja in ocenjevanja v tuji šolski praksi ter razčleni novo paradigmo ocenjevanja, kakor tudi njene sestavine. Posebna pozornost je posvečena metodološkim vidikom opisnega ocenjevanja, ki mora temeljiti na objektivnih ugotovitvah. Natančno so predstavljeni načini in oblike opisnega ocenjevanja za posamezna predmetna področja. Delo prinaša poleg teoretičnih osnov tudi številne metodične napotke za izvajanje procesa opisnega ocenjevanja.


RAZPRODANO!

USTVARJAMO, RAZISKUJMO, IGRAJMO SE PRI POUKU

Ana Porenta
ISBN: 961-90952-7-2
Format in obseg: A4 / 286 strani

Priročnik Ideje za učitelje predstavlja zanimive in uporabne ideje za delo z učenci v prvem in drugem razredu osnovne šole. Sestavljen je iz teoretičnega prispevka o ustvarjalnosti, raziskovanju in igri pri pouku, iz idej za dejavnosti pri jezikovnem, matematičnem, naravoslovnem, glasbenem, likovnem in tehničnem področju ter iz didaktičnih zamisli o opismenjevanju, branju in računanju. Glavni del priročnika predstavlja didaktično gradivo za trideset različnih tematskih sklopov. Vsakemu tematskemu sklopu je dodan bogat seznam literature in stran za učiteljeva opažanja in ideje. V Delovnem zvezku so za raziskovalno delo in zabavno učenje zbrani zaposlitveni listi, ki spodbujajo ustvarjalni prispevek učenca v učnem procesu. Didaktične igre s slikanicami omogočajo raziskovanje, preizkušanje znanega, utrjevanje in zabavno učenje. Te bogato ilustrirane slikanice so: Domine postanejo zgodbe in še kaj, Domače živali, Gozdne živali, Pomladna jablana, Jesenska jablana ter Računsko črkovne hišice. Z njimi lahko istočasno zaposlimo vse učence v razredu. Posamezne liste iz Delovnega zvezka in slikanice iz Didaktičnih iger lahko pripredimo za delo v drugem in tretjem razredu.


RAZPRODANO!

IZLET NA MODRI PLANET

Ivanka Mestnik
ISBN: 86-81379-15-5
Format in obseg: A4 / 36 strani

Delo je pravljična pripoved o deklici, ki zaradi svoje bolezni odrašča drugače od svojih vrstnikov. Ona in njena družina se vsak dan srečujejo z drobnimi problemi, rešljivimi s strpnim in razumevajočim sprejemanjem drugačnosti. Pripoved o čudežnem polnočnem izletu deklice Žive je več kot običajna domišljijska parabola, v kateri prijazni vesoljčki otroku razkrijejo kar nekaj tehtnih razlogov, zaradi katerih je smiselno upati v srečo, življenje in bodočnost. Delo je primerno branje za učence od tretjega do petega razreda osnovne šole in za izvedbo projekta na to tematiko v višjih razredih osnovne šole.

 
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, marec 2020