1999 - LETNIK 14
POVZETKI ŠTEVILKE 1-2

Mag. Gozdana Miglič

VPLIV INFORMACIJSKIH SISTEMOV NA ORGANIZACIJSKO UČENJE

THE INFLUENCE OF INFORMATION SYSTEMS ON ORGANISATIONAL LEARNING

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 65.015 UDC 65.015
DESKRIPTORJI: informacijski sistemi, organizacijsko učenje, proces učenja, tehnologija
DESCRIPTORS: information systems, organisational learning, learning process, technology
POVZETEK - Da bi organizacije povečale svoje konkurenčne prednosti, inovativnost in učinkovitost, posvečajo čedalje več pozornosti organizacijskemu učenju. Na učenje v organizaciji vpliva več različnih dejavnikov, kot so struktura, strategija, okolje, tehnologija in organizacijska kultura. O vplivu tehnologije, še posebej informacijskih sistemov na organizacijsko učenje je bilo izvedenih le malo raziskav. Prispevek želi izpostaviti nekaj vidikov organizacijskega učenja, ki bi lahko imeli koristi od uporabe informacijskih sistemov. Informacijski sistemi lahko učinkovito podprejo procese organizacijskega učenja, kot so pridobivanje znanja, širjenje informacij vključno z njihovo interpretacijo in oblikovanje organizacijskega spomina. Prispevek prav tako izpostavlja nekaj vidikov učenja, ki zahtevajo nadaljnje raziskave, tako na področju organizacijskih študij, kakor tudi raziskav informacijskih sistemov. ABSTRACT - In order to increase competitive advantage, innovation and effectiveness, organisations are increasingly paying attention to the concept of organisational learning. Learning is influenced by a variety of factors such as structure, strategy, environment, technology and culture. Up to now very little research has been dedicated to the influence of technology, especially information systems. The article identifies some of the aspects of organisational learning that can benefit from the use of information systems. They can effectively support organisational learning processes such as acquisition of knowledge, distribution of information including its interpretation and the design of organisational memory. The article also identifies some aspects of learning that require further research in the field of organisational studies and information systems.

Dr. Dragan Potočnik

PISANI VIRI IN POUK ZGODOVINE

WRITTEN RECORDS AND HISTORY LESSONS

Pregledni članek Review
UDK 930.2 UDC 930.2
DESKRIPTORJI: pouk zgodovine, pisani viri, raziskovalno delo učencev
DESCRIPTORS: history lessons, written records, pupils' research work
POVZETEK - Pouk zgodovine je v praksi še vedno preveč deskriptiven. Samostojno delo učencev in njihovo odkrivanje zgodovine ob smiselnem in skrbnem branju virov je eden izmed načinov za razvijanje intelektualnih sposobnosti učencev. Za šolsko uporabo izbiramo vire predvsem z didaktično-metodičnih vidikov. Pomembna je torej metodična uporabnost vira in učna učinkovitost v duhu učno-vzgojnih ciljev. V pouk zgodovine vključujemo raznovrstne pisane vire. Pomemben zgodovinski vir predstavljajo časniki in časopisje. V prispevku želi avtor seznaniti učitelje zgodovine s časniki in časopisjem, ki so izhajali v Sloveniji, še posebej v Mariboru, do leta 1941.
Navedeni viri predstavljajo pomemben dokument pri raziskovalnem delu učencev ter tudi pri pouku.
ABSTRACT - In practice history lessons are far too descriptive in nature. Independent pupils' work and discovering history through meaningful and careful study of historical records represent one of the important ways of developing pupils' intellectual abilities. For use in schools historical records are chosen on the basis of their didactical and methodical appropriateness; how useful and efficient they are in the light of teaching goals. Thus, various written records are used, among them the newspapers and other news reports published in Slovenia in the Maribor area until 1941. These sources represent important documents in pupils' research work and are part of history teaching as well.

Dr. Amand Papotnik

IZBOR USTREZNE ARTIKULACIJE S PODROČJA UPORABE RAČUNALNIKA PRI TEHNIČNI VZGOJI

A SELECTION OF APPROPRIATE ARTICULATION IN THE AREA OF COMPUTER USAGE IN TECHNICAL EDUCATION

Pregledni članek Review
UDK 37.02 UDC 37.02
DESKRIPTORJI: vsebinska spremenljivka, intencijska spremenljivka, antropološka spremenljivka, metodična spremenljivka, učni postopek, mediji, sociostruktura, artikulacija učne ure, artikulacijske stopnje, Bloomova taksonomija učnih ciljev, kognitivno, konativno in psihomotorično področje ciljev, računalniški program, softver, hartver, kotiranje.
DESCRIPTORS: contents variable, intentions varia-ble, methodical variable, teaching method, media, social structure, articulation of a teaching lesson, articulation degree, Bloom's taxonomy of teaching goals, cognitive, conative and psychomotor field of goals, computer programs, CADy Junior, software, hardware, dimensioning, solving problems, value and assess
POVZETEK - Prispevek obravnava pomen računalnika kot učnega pripomočka pri pouku in temeljne osnove o artikulaciji učne ure. Težiščni del članka je na prikazu Bloomove taksonomije ciljev z razčlenjenimi kategorijami ciljev za kognitivno, konativno in psihomotorično področje za tematiko s področja uporabe računalniškega programa za kotiranje v 5. razredu osnovne šole.
Način strukturiranja učne priprave in ciljev pomeni zgled za didaktično oblikovanje učne snovi s poudarkom na uporabi računalnika pri pouku tehnične vzgoje (tehnike in tehnologije), vendar ta način lahko služi kot primer tudi za naravoslovje, tehniko in tehnologijo.
ABSTRACT - The contribution deals with the computer as a technical resource in the classroom and as the basis of articulation of a lesson.
The article presents Bloom's taxonomy of goals categorised for cognitive, conative and psychomotor fields. These goals are applied in the area of computer dimensioning programs used in the fifth grade of primary schools.
The manner of structuring the preparation of a lesson and its goals serves as an example of a didactical design of teaching materials with emphasis on the use of computer in technical education classes (technics and technology), but also in science, technics and technology.

Dr. Samo Fošnarič

NEKATERI DEJAVNIKI DELOVNE UČINKOVITOSTI OTROK

FACTORS OF CHILDREN'S WORK EFFICIENCY

Pregledni članek Review
UDK 37.037 UDC 37.037
DESKRIPTORJI: učenci, intelektualno delo, psiho-fiziološke lastnosti otrok, delovna učinkovitost, utrujenost otrok, obremenitve pri pouku
DESCRIPTORS: pupils, intellectual tasks, psychophysiological characteristics of children, work efficiency, children's fatigue
POVZETEK - Otrokov organizem je danes izpostavljen številnim obremenitvam, ki imajo izrazit vpliv na delovno storilnost. Pri tem igrajo pomembno vlogo številni psiho-fiziološki faktorji, med katerimi velja omeniti sposobnosti, motivacijo, ergonomsko-ekološke delovne pogoje, začetno in končno zagnanost in druge. Vsi skupaj lahko izrazito stopnjujejo odzivanje otrokovega organizma vse do preobremenitev oz. utrujenosti. ABSTRACT - Today the child's organism is subjected to numerous loads which markedly influence his/her work efficiency, whereby an important role is played by the psychophysiological factors such as the child's abilities, motivation, ergonomic and ecological work conditions, his/her initial and final enthusiasm and other. They can intensify the response of the child's organism to the point of overload and fatigue.

Dr. Tatjana Ferjan

INOVATIVNE METODE PRI UČNIH URAH

INNOVATIVE TEACHING METHODS

Strokovni članek Professional paper
UDK 910.2 UDC 910.2
DESKRIPTORJI: pouk geografije, nove metode, aktivno in kreativno delo
DESCRIPTORS: geography lessons, new teaching methods, active and creative work
POVZETEK - Sestavek govori o inovativnih metodah pri pouku geografije, kot so raziskovalno, izkustveno in problemsko učenje. Skupna značilnost teh metod je, da spodbujajo pri učencih ustvarjalnost in jih usmerjajo v oblikovanje in uporabo novih idej pri delu. ABSTRACT - The article presents innovative teaching methods used in geography lessons, such as research, experiential and problem learning. The common feature of these methods is that they all encourage creativity and stimulate pupils to form new ideas and apply them in their work.

Gabrijela Fideršek, Boža Zalesnik

POMEN OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA V SREDNJI ŠOLI

THE IMPORTANCE OF ASSESSING AND EVALUATING KNOWLEDGE IN SECONDARY SCHOOLS

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.26 UDC 371.26
DESKRIPTORJI: vrednotenje, preverjanje, ocenjevanje, organizacija pouka
DESCRIPTORS: evaluation, assessment, examination, organisation of lessons
POVZETEK - Pričujoči članek skuša povzeti odnos učencev do ocenjevanja in preverjanja znanja v srednji šoli in prepoznati najpogostejše napake, ki jih po mnenju učencev delamo učitelji in s tem ozavestiti svoj in odnos drugih učiteljev do ocenjevanja in preverjanja znanja ter do učencev nasploh. Prepogosto smo namreč tako eni kot drugi preveč zaverovani vase in nedostopni za kritiko, čeprav dobronamerno. ABSTRACT - The article tries to present the students' attitudes towards assessment and examination of knowledge in secondary schools. It deals with the question of how one is to recognise the most frequent "mistakes" teachers make and thus make conscious the relationship of the teachers towards assessment and examination of knowledge and towards the students in general.

Brigita Kovačič

USTVARJALNO REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VRSTNIŠKO POSREDOVANJE V NAŠIH ŠOLAH

CREATIVE CONFLICT SOLVING AND PEER MEDIATION IN OUR SCHOOLS

Poročilo Report
UDK 371.59 UDC 371.59
DESKRIPTORJI: učenci, posredniki, konflikt
DESCRIPTORS: pupils, mediation, conflict
POVZETEK - Avtorica poroča o udeležbi na seminarju o vrstniškem posredovanju in o ustvarjalnem reševanju konfliktov. Ugotavlja, da tovrstne delavnice zaokroženo podajajo znanje in veščine za reševanje konfliktov, ki se vse pogosteje vrivajo v delo in življenje na naših šolah. ABSTRACT - The article is a report of a seminar on peer mediation and creative conflict solving. The author believes that such workshops bring all the knowledge and skills necessary for successful solving of conflicts which all too frequently intrude upon the work and life in our schools.

Danica Jazbinšek

VPIS V OSNOVNO ŠOLO LIVADA

ENROLMENT IN THE LIVADA PRIMARY SCHOOL

Poročilo Report
UDK 373.32/34 UDC 373.32/34
DESKRIPTORJI: večkulturnost, integracija, homologizacija
DESCRIPTORS: multi-culturality, integration, homologisation
POVZETEK - Avtorica v članku poroča o problematiki skupnega šolanja slovenskih in neslovenskih učencev na Osnovni šoli Livada v Ljubljani in opisuje možnosti homologizacije v nekaterih evropskih državah. ABSTRACT - The article discusses the problem of joint schooling of Slovene and non-Slovene pupils, such as is present at the Livada Primary School in Ljubljana, and describes the possibilities of homologisation in some of the European countries.