2000 - LETNIK 15
POVZETKI ŠTEVILKE 1-2

Dr. Marjan Blažič

IDENTIFIKACIJA NADARJENIH IN DIDAKTIČNI PRISTOPI

IDENTIFICATION OF GIFTED CHILDREN AND TEACHING APPROACHES

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2 UDC 37.042.2
DESKRIPTORJI: nadarjenost, sposobnosti, inteligentnost, identifikacija, diagnostika, didaktični pristop
DESCRIPTORS: giftedness, abilities, intelligence, identification, diagnostics, teaching approach
POVZETEK - Vsak sistem pospeševanja razvoja nadarjene populacije vsebuje tudi elemente znanstveno-raziskovalnih aktivnosti o pojavu nadarjenosti, lastnostih nadarjenih posameznikov in o indikatorjih visoke nadarjenosti. Od znanosti se pričakuje čim zgodnejšo identifikacijo in zanesljivo diagnosticiranje zelo nadarjenih otrok, čeprav v praksi še vedno nismo dovolj premislili o nevarnostih prezgodnjega etiketiranja "zelo nadarjen" ter razrešili neizogibne probleme, ki izvirajo iz napačnih pričakovanj, in omejitve vseh razvojnih psiholoških in didaktičnih prognoz. ABSTRACT - Each system of stimulating the development of gifted population includes the elements of scientific research activities about the phenomenon of giftedness, the characteristics of gifted individuals and about the indicators of high giftedness. Research is expected to bring earlier identification and reliable diagnosticizing of very gifted children, although actual practice has not as yet sufficiently reflected about the dangers of the premature label "very gifted". It has not managed to solve the unavoidable problems originating from false expectations nor to remove the limitations of all developmental psychological and didactic prognosis.

Dr. Milena Valenčič Zuljan

ZAČETNA OPAZOVALNA PEDAGOŠKA PRAKSA IN ŠTUDENTOVA PROFESIONALNA RAST

INITIAL OBSERVATIONAL TEACHING PRACTICE AND THE STUDENT'S PROFESSIONAL GROWTH

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 377.8 UDC 377.8
DESKRIPTORJI: opazovalna pedagoška praksa, modeli pedagoške prakse, vrsta refleksije, ocena vpliva prakse
DESCRIPTORS: observational teaching practice, teaching practice models, kinds of reflection, evaluation of the impact of practice
POVZETEK - Pedagoška praksa je pomembna sestavina v poklicni pripravi študentov - bodočih učiteljev. Njen dejanski vpliv pa je odvisen tudi od organizacijskega modela, po katerem praksa poteka, od povezanosti med fakulteto in šolami, teoretičnega in praktičnega izobraževanja, študentovega pojmovanja in spretnosti ravnanja...
V članku so osvetljeni različni modeli pedagoške prakse glede na vrsto refleksije, prikazane pa so tudi nekatere konceptualne in strukturalne ovire, ki zmanjšujejo kvaliteto učenja na pedagoški praksi. Raziskava osvetljuje kako študenti ocenjujejo vpliv pedagoške prakse na svoje pojmovanje pouka (se spreminjajo ali utrjujejo), kateri dejavniki na pedagoški praksi vplivajo na to in koliko so študenti aktivno vključeni v proces učenja na praksi. Ugotavljamo, da študenti visoko vrednotijo vpliv pedagoške prakse na lastno poklicno oblikovanje, vendar pa le-ta bolj kot na spreminjanje vpliva na utrjevanje že oblikovanega pojmovanja pouka.
ABSTRACT - Teaching practice is an important element in the professional preparation of students - future teachers. Its actual impact depends also on the organisational model, on the connection between the faculty and the schools, the theoretical and practical aspects of education, the student's conception and management skills...
The article illustrates various models of teaching practice regarding the kind of reflection as well as some of the conceptual and structural barriers which can diminish the quality of learning during teaching practice. The research shows how the students evaluate the impact of teaching practice on their conception of instruction (how they change or consolidate it), which factors of teaching practice influence it and how they become actively involved in the process of learning during teaching practice. We have established that the students value the impact teaching practice has on their own professional formation, however, it influences more the consolidation of the already formed conception of instruction rather than brings about any changes.

Dr. Zlatka Cugmas

UGOTAVLJANJE OTROKOVE NAVEZANOSTI NA VZGOJITELJICO

CHILD'S ATTACHMENT TO HIS/HER KINDERGARTEN TEACHER

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 372.32 UDC 372.32
DESKRIPTORJI: predšolski otrok, otrokovo obnašanje do vzgojiteljice, analiza otroške risbe
DESCRIPTORS: pre-school child, child's attitude to the pre-school teacher educator, analysis of child's drawing
POVZETEK - V teoretičnem delu prispevka sem opisala značilnosti razvoja otrokove navezanosti na osebe, ki zanj skrbijo v času odsotnosti njegovih staršev (nadomestne osebe). V empiričnem delu pa sem predstavila raziskavo, ki sem jo izvedla s 138 otroki, starimi pet let. Ugotavljala sem kakovost njihove navezanosti na vzgojiteljico s pomočjo ocenjevalnih lestvic in opazovanj otrokovega obnašanja do vzgojiteljice ter otroške risbe z naslovom Jaz in moja vzgojiteljica. Ugotovila sem pomembne razlike med dečki in deklicami v obnašanju do vzgojiteljice in v elementih otroške risbe. V zaključku članka sem predstavila svoje razmišljanje o potrebi, da bi vzgojiteljica bila usposobljena na osnovi opazovanja oceniti odnose med njo in otrokom, kakor tudi o koristnosti spodbujanja vzgojiteljic k večji občutljivosti za otrokove potrebe. ABSTRACT - The theoretical part of the paper describes the characteristics of the child's attachment to persons who take care of them during the parents' absence. The empirical part shows the research which was carried on 136 children, aged 5. The child's attachment was put on a scale, their behaviour was observed as well as the elements on their drawings under the title "The educator and myself". Significant differences in boys' group compared to girls' group were found. The paper concludes with the reflection on the pre-school teacher's need to be knowledgeable enough to evaluate the relationships and the importance of a greater sensitivity of the educator for the child's needs.

Dr. Breda Kroflič

USTVARJALNI GIB KOT SESTAVINA CELOSTNE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE METODE

CREATIVE MOVEMENT AS AN ELEMENT OF HOLISTIC TEACHING

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 372.36 UDC 372.36
DESKRIPTORJI: celostna metoda pouka, empatija, razredna stopnja, socialno vedenje, učiteljevo emocionalno stanje, ustvarjalni gib, ustvarjalno mišljenje
DESCRIPTORS: creative movement, creative thinking, empathy, holistic teaching, mood states of teachers, social behaviour
POVZETEK - Raziskava preučuje učinke ustvarjalnega giba kot celostne metode poučevanja in učenja na nekatere vidike intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja otrok na razredni stopnji osnovne šole. Celostna metoda prepleta telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Gradi na individualnem in skupinskem gibalnem izražanju in ustvarjanju ob obravnavi vseh učnih vsebin z vseh vzgojno-izobraževalnih področij, tudi takih, kot so spoznavanje narave in družbe, jezikovni pouk, matematika, kar doslej ni bilo običajno. Raziskava je pokazala pozitivne učinke na: motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, ustvarjalnost, samozavest, medosebne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev, ustvarjalna stališča učiteljev ter statistično pomembne učinke na ustvarjalno mišljenje otrok. ABSTRACT - The holistic approach for teaching and learning through creative movement means interweaving movement, feelings and thoughts in the process of education including every school subject also academic ones like language, maths, science. The presented study investigated how such an approach influenced some aspects of intellectual, emotional and social development of children at lower levels of primary school. The research showed positive influences of creative movement as a teaching method on children's motivation, understanding, memorising, creativity, self-esteem, interpersonal relationships, tolerance, and the over all well-being of children and teachers and significantly better creative thinking achievements of children in the experimental group.

Dr. Marija Kavkler

HETEROGENOST PODSKUPIN OTROK S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI ARITMETIKI

HETEROGENEITY IN SUBGROUPS OF CHILDREN WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES IN ARITHMETIC

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 372.47:159.953 UDC 372.47:159.953
DESKRIPTORJI: specifične učne težave pri aritmetiki, kontinuum posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, podskupine
DESCRIPTORS: specific learning difficulties in arithmetic, continuum of special educational needs, subgroups
POVZETEK - Populacija otrok s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki je heterogena skupina po sposobnostih in po primanjkljajih in pojavnih oblikah.
V prispevku smo skušali ugotoviti, ali obstajajo podskupine otrok s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki in otrok, uspešnih pri učenju aritmetike. S pomočjo klaster analize je bilo 180 tretješolcev razvrščenih v sedem klastrov, za tri klastre so značilni mehanizmi, ki omogočajo uspešno reševanje nalog, za štiri klastre pa mehanizmi, ki onemogočajo uspešno reševanje nalog. Klastri se med sabo razlikujejo po težini specifičnih učnih težav in uspešnosti pri reševanju nalog.
Velike razlike v funkcioniranju podskupin otrok s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki nakazujejo potrebo po različnih oblikah obravnave teh otrok. Zakonsko opredeljene oblike pomoči ne omogočajo uspešnega izobraževanja vseh otrok s specifičnimi učnimi težavami pri aritmetiki.
ABSTRACT - The population of children with specific learning difficulties in arithmetic is a heterogeneous group with regard to their abilities, deficiencies and forms.
The article tries to establish whether there are subgroups of children with specific learning difficulties in arithmetic as well as subgroups of high achievers in arithmetic. With the help of cluster analysis we classified 180 third graders into seven clusters. Three clusters show mechanisms which enable successful task solving, while the mechanisms in the remaining four clusters do not enable successful task solving. The clusters differ from one another in the level of specific learning difficulties and in the level of successful task solving.
Major differences in the functioning of the subgroups of children with specific learning difficulties in arithmetic indicate the need for various forms of treatment of these children. Legally defined forms of assistance do not allow for successful education of all children with specific learning difficulties in arithmetic.

Dr. Samo Fošnarič

NAPOVEDOVANJE UČENČEVE USPEŠNOSTI PRI OPRAVLJANJU SPOMINSKO-LOGIČNIH DELOVNIH OPRAVIL Z RAČUNALNIKOM V ODVISNOSTI OD OBREMENITEV DELOVNEGA OKOLJA

PREDICTION OF CHILD'S ACHIEVEMENT IN WORKING WITH A COMPUTER AS AN EDUCATIONAL AID

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.037:159.922.2 UDC 37.037:159.922.2
DESKRIPTORJI: učenci, obremenitve delovnega okolja, spominsko- logične delovne naloge, računalniki, predikcija uspešnosti dela
DESCRIPTORS: learner, memory-logical activities, computer, strains of working environment
POVZETEK - Namen prispevka je v kratkih orisih prikazati segmente raziskave, ki je imela za nalogo proučiti vpliv različnih obremenitev delovnega okolja, na opravljanje delovnih nalog miselnega karakterja ob uporabi računalnikov kot didaktičnih pripomočkov. Celoten proces izvedbe raziskave je baziral na proučevanju vplivov treh faktorjev, tj. toplotnega okolja, katerega lastnosti so bile zajete v klimatskem indeksu efektivne temperature, svetlobnega okolja, ki so zajemale meritve osvetljenosti splošne razsvetljave, ter hrupa.
V takšno proučevanje smo vključili naloge takšne vrste, ki so zahtevale od učencev povečano spominsko-logično aktivnost pri delu. Številne zanimive interakcijske zveze faktorjev obremenjenosti otrok nakazujejo, da je možno delovno uspešnost, vezano na povečano miselno aktivnost ob uporabi računalnika v razredu, tudi napovedovati.
ABSTRACT - The purpose of the paper is to present parts of the research whose task was to find out different effects of strains of working environment. The cognitive activities on a computer used as a classroom tool were performed. The whole process of the research was based on the research of the effect of three factors: temperature, whose characteristics are shown in climatic index of effective temperature, light, which was measured according to general illumination, and noise.
Tasks which demanded higher level of memory-logical activity were included. Numerous interesting interactions of factors of strain show that success of work, connected with higher level of cognitive activity, can even be predicted.

Dr. Tatjana Ferjan

UPORABA RAČUNALNIKA PRI SPOZNAVANJU REGIONALNE GEOGRAFIJE

COMPUTER IN TEACHING REGIONAL GEOGRAPHY

Strokovni članek Professional paper
UDK 372.891:681.3 UDC 372.891:681.3
DESKRIPTORJI: računalnik, mnoge informacije, nove poti do znanja, aktivnost učencev, nove vrednote znanja
DESCRIPTORS: computer, information, new paths to knowledge, activity of the students, new values in knowledge
POVZETEK - Članek obravnava računalnik kot medij pri učenju regionalne geografije. Namen uporabe računalnika je uvajanje učencev v samostojno učenje ob množici informacij, ki jih predelajo v zaključke o različnih državah. ABSTRACT - The article treats computer as a teaching medium in learning regional geography. The purpose of computer in teaching practice is to help students to develop independent learning strategies in face of multitude of information which can then be transformed into appropriate conclusions about different regions.

Simona Napast

IDIOMI - ZAČIMBA JEZIKA

IDIOMS - SPICE IN LANGUAGE

Strokovni članek Professional paper
UDK 82.081 UDC 82.081
DESKRIPTORJI: idiomi, vrste, stilistika, kontekst, jezik
DESCRIPTORS: idioms, kinds of idioms, stylistics, context
POVZETEK - Idiomi nemalokrat povzročajo veliko preglavic vsem, ki se določenega jezika učijo. Pomen idioma je namreč nemogoče zgolj ugotoviti, saj imajo njegove sestavne enote povsem drugačen osnovni pomen od pomena, ki ga dajejo kot celota. Prav tako je nemogoče ugibati, kako se v povedih gramatično obnašajo - nekateri so lahko le v ednini, nekateri le kot povedkovo določilo ipd. Prav tako je omejena njihova raba v smislu stilistike in konteksta. Obstajajo namreč knjižni, pogovorni, slengovski, vulgarni, humoristični, pompozni, retorični in celo zastareli idiomi. ABSTRACT - An idiom is a fixed group of words with a special meaning different from the meaning of individual words. Its meaning is impossible to guess. Therefore idioms cause considerable difficulties to foreign learners of a certain language. But a language would be poor without idioms because they are the ones that give it the real flavour, the spice.

Tatjana Jereb Miklavčič

PRAVLJICA KOT ČUSTVENO IZHODIŠČE PRI OBRAVNAVI TEME "IMAVA SE RADA"

FAIRY TALE AS AN EMOTIONAL STARTING POINT FOR INTRODUCING THE THEME "WE LOVE EACH OTHER"

Poročilo Report
UDK 372.46:613.88 UDC 372.46:613.88
DESKRIPTORJI: pravljica, otroški parlament, prijateljstvo
DESCRIPTORS: fairy tale, children's parliament, friendship
POVZETEK - Avtorica opisuje organizacijski vidik pri pripravi otroškega parlamenta na temo spolnost in ljubezen. ABSTRACT - The article describes the organisational aspects in the preparation of children's parliament on the theme of sexuality and love.

Branka Kavaš

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA V ŠOLI

INTERPERSONAL COMMUNICATION IN SCHOOL

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 37.06 UDC 37.06
DESKRIPTORJI: interpersonalna komunikacija, interpersonalni odnosi, zveza v paru, empatija
DESCRIPTORS: interpersonal communication, interpersonal relations, pair relationship, empathy
POVZETEK - Interpersonalna komunikacija vpliva na odnose med učitelji in učenci, ki nastajajo skozi takšno komunikacijo. Interpersonalni odnosi med učitelji in učenci so lahko avtoritativni ali pa demokratični. Ti temeljijo na partnerskem odnosu, kjer učitelj vodi komunikacijo, učenci pa se v njo vklju-čujejo po sposobnostih, interesih in znanju. Na interpersonalne odnose med učitelji in učenci pomembno vpliva empatijsko komuniciranje, za katero je značilno dobro medsebojno poznavanje. Interpersonalni odnosi med učitelji in učenci vplivajo na učenje in na oblikovanje osebnosti učencev. ABSTRACT - Interpersonal communication influences the relations between teachers and students which come about as a result of such communication. Interpersonal relations between teachers and students can either be authoritarian or democratic. The latter are based on a partnership relationship, where the teacher leads the communication while the students become involved according to their abilities, interests and know-ledge. The interpersonal relations between teachers and students are further influenced by empathic communication, where both sides have to be well acquainted with one another. Interpersonal relations between teachers and students have an impact on learning and on the formation of students' personalities.

Jasmina Starc

KOMUNIKACIJA PREKO MEDIJEV

COMMUNICATION THROUGH MEDIA

Strokovni članek Professional paper
UDK 316.77 UDC 316.77
DESKRIPTORJI: komunikacija, funkcije komunikacije, mediji, oglaševanje, Internet
DESCRIPTORS: communication, communication functions, media, advertising, Internet
POVZETEK - Pri komuniciranju ima tehnologija pomembno vlogo. Brez nje si skorajda ne moremo več zamisliti sodobnega prenosa informacij. Komunikacija preko medijev pomeni širitev sporočila od oddaljenega prejemnika preko hitre reprodukcije ali distribucije z relativno nizkimi stroški za potrošnika. Najbolj razširjene oblike množične komunikacije so časopis, radio, televizija, Internet. ABSTRACT - Technology plays an important role in communication. Without it we cannot imagine any modern transfer of information. Communication through media means the dissemination of a message from a distant receiver through fast reproduction or distribution with relatively low consumer costs. The most widely used forms of mass communication are the newspaper, radio, television, Internet.

Dr. Alojzija Židan

DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE "KOMUNIKACIJA"

A MODEL OF TEACHING COMMUNICATION

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.3 UDC 371.3
DESKRIPTORJI: komunikacija, komunikacijska vsebina, komunikacijska kultura, komunikacijska kompetenca
DESCRIPTORS: communication, communication content, communication culture, communication competence
POVZETEK - V prispevku se avtorica loteva prikaza možne vzorčne didaktične obravnave družboslovnih vsebin "Komunikacija". Ugotavlja, da je mogoče učni proces obravnavati kot komunikacijski proces specifične narave. Komunikacija je pomembna prvina učenčeve profesionalizacije v njegovem zapletenem, odgovornem družbenem življenju. ABSTRACT - The article presents a possible model of teaching communication as part of social sciences. The author believes the learning process can be understood as a communication process of a specific nature. Communication is an important element of student's professionalisation in his/her complex and responsible social life.